Apowersoft Ltd.

Licenční Smlouva s Koncovým Uživatelem (LSKU)

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE LICENČNÍ SMLOUVU SOFTWARU ("LICENCE"). POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI SMLOUVY. POKUD MÁTE K SOFTWARU ELEKTRONICKÝ PŘÍSTUP, PODEPIŠTE SMLOUVU, ŽE SOUHLASÍTE S JEJÍMI PODMÍNKAMI, KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO "SOUHLASÍM / PŘIJÍMÁM". POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NEPOUŹÍVEJTE TENTO SOFTWARE A (POKUD JE TO MOŽNÉ) VRAŤTE APOWESOFT SOFTWARE TAM, KDE JSTE JEJ ZÍSKALI VÝMĚNOU ZA VRÁCENÍ PENĚZ, NEBO POKUD JSTE K SOFTWARU MĚLI ELEKTRONICKÝ PŘÍSTUP, KLIKNĚTE NA "NESOUHLASÍM / ODMÍTÁM ".

POZNÁMKA: POKUD NEMÁTE PRO SOFTWARE PLATNOU LICENCI, NEJSTE OPRÁVNĚNI JEJ INSTALOVAT, KOPÍROVAT, NEBO JINAK POUŽÍVAT S VÝJIMKOU ZKUŠEBNÍ VERZE.

1. Práva Duševního Vlastnictví

Tento softwarový program (dále jen “Software”) a doplňující psané materiály jsou autorskými právy a majetkem produktů Apowersoft Ltd. (dále jen Apowersoft). Tento Software je také chráněn autorským právem Spojených států a mezinárodními ustanoveními Smlouvy. Ochranné známky se používají v souladu s uznávanou praxí v oblasti ochranných známek, včetně identifikace jména majitele ochranné známky. Ochranné známky lze použít pouze k identifikaci tištěného výstupu vytvořeného softwarem. Takové použití jakékoliv ochranné známky vám k němu nedává žádné vlastnické právo. Kromě výše uvedených situací vám tato Smlouva neposkytuje žádná práva duševního vlastnictví v Softwaru.

2. Obecné Používání Licence a Omezení

Tato licence vám umožňuje nainstalovat a používat jednu kopii Softwaru v jednom počítači. Tato licence neumožňuje používání Softwaru na více počítačích najednou a není povoleno hostovat software v síti pro současné používání na více počítačích. Můžete však vytvořit kopii softwaru ve strojově čitelném formátu pro účely zálohování za předpokladu, že zálohování musí jako původ obsahovat veškerá autorská práva nebo jiná vlastnická oznámení.

Sdílení softwaru ostatním, nebo umožnění zobrazení obsahu tohoto softwaru, je take porušením licence. Software nemůžete používat k obchodním účelům ani je poskytovat více uživatelům, pokud nemáte komerční licenci, či licenci pro více uživatelů.

3. Přenos

Software nesmíte pronajmout, půjčovat, přerozdělovat ani sublicencovat. Můžete však jednorázově trvale převést veškerá vaše licenční práva na Software (ve své původní podobě poskytované společností Apowersoft) na jinou stranu za předpokladu, že: (a) převod musí obsahovat software, který zahrnuje všechny součásti, originální média a licenci; (b) neponecháte si žádné kopie softwaru na počítači nebo jiném úložném zařízení / médiu; (c) strana, která obdrží software, souhlasila s tím, že bude souhlasit s podmínkami této licence a (d) tento software je označen jako NFR (neslouží k přeprodeji), nesmíte software pronajmout, půjčovat, přerozdělovat, sublicencí ani převádět, který byl upraven nebo nahrazen podle Sekce 2 výše.

NFR Kopie (nejsou určeny k přeprodeji): Bez ohledu na ostatní části této licence smí být software označený nebo jinak poskytnutý na propagačním základě použit pouze pro demonstrační, testovací a vyhodnocovací účely a nemůže být dále prodán nebo převeden.

4. Ukončení

Tato licence je účinná až do ukončení. Vaše práva vyplývající z této licence budou automaticky ukončena bez předchozího upozornění společnosti Apowersoft, pokud nebudete dodržovat všechny podmínky této licence. Po ukončení této licence ukončíte veškeré používání softwaru a odstraníte veškeré kopie softwaru, úplné nebo částečné.

5. Zřeknutí se záruk

VÝSLOVNĚ UZNÁVÉT A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU JE NA VAŠE RIZIKO A ŽE VŠEOBECNÉ RIZIKO S JEDNOTLIVOU KVALITOU, VÝKONEM, PŘESNOSTÍ A ÚSILÍM JE NA VÁS. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY NA MÉDIÁ VYŠŠÍ UVEDENOU V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", S VEŠKERÝMI VADAMI A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU A LICENČNÍMI OSOBAMI APOWERSOFTU A APOWERSOFTU (KOLEKTÍVNĚ ODKAZENY JAKO " APOWERSOFT "VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUK A PODMÍNEK S OHLEDEM NA SOFTWARE, AŤ VÝSLOVNĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, IMPLICITNÍCH ZÁRUK A / NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY , VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOST, TICHÉ ZÁVAZKY A NEPORUŠENÍ PRÁV TRETÍCH STRAN. APOWERSOFT NEPOSKYTUJE ZÁRUKU PROTI PROVEDENÍ SOFTWARU, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V SOFTWARE BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, ŽE OPERACE SOFTWARU BUDE NEPRERUŠENÉ NEBO BEZCHYBNÉ, NEBO ŽE VADY V SOFTWARE BUDOU OPRAVENY. ŽÁDNÉ ÚDAJE NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE ČI PORADENSTVÍ, KTERÉ POSKYTUJE APOWERSOFT NEBO POVOLENÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI APOWERSOFT, NEZNAMENAJÍ ZÁRUKU. V PŘÍPADĚ, ŽE SOFTWARE ZJIŠŤUJE VYPLÝVAJÍCÍ, VYŽADUJTE VŠECHNY NÁKLADY NA VŠECHNY POTŘEBNÉ ÚDRŽBY, OPRAVY NEBO OPRAVY. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ UPLATNĚNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTŘEBITELE, JEJÍ VÝSLOVNÉ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ SE NEMUSÍ VZTAHOVAT NA VÁS.

6. Omezení Odpovědnosti

V ROZSAHU, KTERÝ NENÍ ZAKÁZANÝ ZÁKONEM, SPOLEČNOST APOWERSOFT NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNA ZA OSOBNÍ ÚRAZ ANEBO ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZA ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU ÚDAJŮ, PŘERUŠENÍ OBCHODU NEBO JAKÉKOLIV JINÉ OBCHODNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY VZNIKAJÍCÍ ANEBO SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, VYPLÝVAJÍCÍ Z TEORIE ODPOVĚDNOSTI (ZAKÁZKA, ÚRAZU ALEBO JINAK), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE APOWERSOFT BYL UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD . NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TOTO OMEZENÍ SE TEDY NEMUSÍ VZTAHOVAT NA VÁS. Výše uvedené omezení platí i v případě, že výše uvedený nápravný prostředek selže v jeho základním účelu.

7. Různé:

A. Pokud jste získali software ve Spojených Státech, tato LSKU (Licenční Smlouva s Koncovým Uživatelem) se řídí zákony Spojených Států. Pokud jste produkt získali momo Spojené STáty, mohou se na ni vztahovat místní zákony.

B. Společnost Apowersoft vám neumožňuje používat Software k k čemukoliv, co porušuje místní zákon. Používáte-li Software k provádění nezákonné činnosti, následný výsledek bude na vaší odpovědnosti. Pokud nesouhlasíte s touto položkou, neinstalujte ani nepoužívejte Software.

C. Je-li jakékoli ustanovení této smlouvy nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, ustanovení této smlouvy bude i nadále v plné platnosti a účinnosti a tato odlišnost nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Tato smlouva je úplným vyjádřením smlouvy a nahrazuje jakýkoli návrh nebo předchozí komunikaci mezi námi týkající se předmětu této smlouvy.

D. JAZYK – Původní anglická verze podmínek mohla být přeložena do jiných jazyků.

E. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se této Smlouvy, prosím kontaktujte Apowersoft prostřednictvím biz@apowersoft.com.